برای بیان مفهوم حواس جمع بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be on the ball استفاده کرد.

مثال برای حواس جمع بودن به انگلیسی

  • Maintaining contact with customers keeps me on the ball.