برای بیان مفهوم دوزاری زود افتادن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be quick on the uptake استفاده کرد.

مثال برای دوزاری زود افتادن به انگلیسی

  • He has an eagle eye for detail and is quick on the uptake.