برای بیان مفهوم غافلگیر شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be taken by surprise استفاده کرد.

مثال برای غافلگیر شدن به انگلیسی

  • I was taken by surprise when I heard the news and had trouble getting my thoughts together.