برای بیان مفهوم چرت و پرت گفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be talking through one's hat استفاده کرد.

مثال برای چرت و پرت گفتن به انگلیسی

  • Nothing of what he said made sense - he was talking through his hat.

هیچکدام از حرف هایش معنی ندارد. فقط چرت و پرت میگوید.