برای بیان مفهوم در مضیقه بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be under (a) strain استفاده کرد.

مثال برای در مضیقه بودن به انگلیسی

  • She has been under (a lot of) strain lately.