برای بیان مفهوم از خوشحالی بال درآوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح انگلیسی be walking on air استفاده کرد.

مثال برای از خوشحالی بال درآوردن به انگلیسی

  • After the delivery of her baby, she was walking on air.