برای بیان مفهوم طفره رفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح Beat around the bush استفاده کرد.

مثال برای طفره رفتن به انگلیسی

  • Don't beat around the bush - get to the point!