برای بیان مفهوم در یک چشم بهم زدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح before you can say Jack Robinson استفاده کرد.

مثال برای در یک چشم بهم زدن به انگلیسی

  • I'll finish this book before you can say Jack Robinson.
  • در یک چشم بهم زدن این کتاب را تمام می کنم.