برای بیان مفهوم محکم کاری به انگلیسی میتوان از اصطلاح belt and braces استفاده کرد.

مثال برای محکم کاری به انگلیسی

  • I wrote to them and phoned as well - belt and braces, I admit.