برای بیان مفهوم محکم کاری به انگلیسی میتوان از اصطلاح belt and braces استفاده کرد.