برای بیان مفهوم کار از محکم کاری عیب نمی کند به انگلیسی می‌توان از اصطلاح better safe than sorry استفاده کرد.

مثال برای کار از محکم کاری عیب نمی کند به انگلیسی

Make sure you take an umbrella – I know it's sunny now, but better safe than sorry.