برای بیان مفهوم لقمه بزرگتر از دهن برداشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح bite off more than you can chew استفاده کرد.

مثال برای لقمه بزرگتر از دهن  برداشتن به انگلیسی

  • I bit off more than I could chew when I volunteered to manage three little league teams in one season.
  • لقمه بزرگتر از دهنم برداشتم وقتی داوطلب شدم سه تیم لیگ کوچک را در یک فصل مدیریت کنم.