برای بیان مفهوم دندان روی جگر گذاشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح Bite the bullet استفاده کرد.

مثال برای دندان روی جگر گذاشتن به انگلیسی

  • Decisions have to be taken and as director you have got to bite the bullet.