برای بیان مفهوم مو به مو به انگلیسی می‌توان از اصطلاح blow by blow استفاده کرد.

مثال برای جز به جز / مو به مو به انگلیسی

  • He gave them a blow-by-blow account of your rescue.