برای بیان مفهوم دمدمی مزاج به انگلیسی می‌توان از اصطلاح blow hot and cold استفاده کرد.

مثال برای دمدمی مزاج به انگلیسی

  • He's been blowing hot and cold about the trip to Brazil.
  • در مورد سفر به برزیل دمدمی مزاج است.