برای بیان معنی سرسام آور در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح breakneck استفاده کرد.

مثال برای سرسام آور به انگلیسی

  • He drove at breakneck speed.
  • او با سرعت سرسام آور رانندگی میکرد.