برای بیان مفهوم سر عقل آوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح bring sb to their senses استفاده کرد.

مثال برای سر عقل آوردن به انگلیسی

  • May her death bring these people to their senses.