برای مفهوم کسی را سر عقل آوردن در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح و عبارت bring to senses استفاده کرد.

مثال برای سر عقل آوردن به انگلیسی

  • I hope that your advice can bring him to his senses.
  • امیدوارم که نصیحت تو او را سر عقل بیاورد.