در زبان فارسی یکی از راه های طعنه زدن به کسی که از خودش تعریف میکند استفاده از اصطلاح هنر کردی! است. معادل انگلیسی این اصطلاح Bully for you است. به مثال توجه کنید:

A: I did all the dishes.

B: Bully for you!