برای بیان مفهوم آشتی کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح bury the hatchet استفاده کرد.

مثال برای آشتی کردن به انگلیسی

  • Can't you two just bury the hatchet?
  • شما دو نفر نمیتونید آشتی کنید؟
  • Jerry and Cindy had been avoiding each other since the divorce, but I saw them together this morning, so they must have buried the hatchet.
  • جری و سیندی از زمان طلاق از یکدیگر دوری می‌کردند، اما من امروز صبح آنها را با هم دیدم، بنابراین آنها باید با هم آشتی کرده باشند.