برای بیان مفهوم از قرار معلوم به انگلیسی می‌توان از اصطلاح انگلیسی by all accounts استفاده کرد.

مثال برای از قرار معلوم به انگلیسی

  • By all accounts he is a pretty nice guy.