برای بیان مفهوم روی هم رفته در مکالمه انگلیسی می‌توان از عبارت و اصطلاح by and large استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • There are a few problems in this project, but by and large it is a good deal.
  • چند مشکل در این پروژه وجود داره ولی روی هم رفته کار خوبی است.