برای بیان مفهوم به هیچ وجه من الوجوه به انگلیسی می‌توان از اصطلاح by any stretch of the imagination استفاده کرد.

مثال برای به هیچ وجه من الوجوه به انگلیسی

  • My family wasn’t wealthy by any stretch of the imagination.
  • خانواده من به هیچ وجه من الوجوه ثروتمند نبودند.
  • He is not stingy by any stretch of the imagination.
  • او به هیچ وجه من الوجوه خسیس نیست.