برای بیان مفهوم عرق جبین به انگلیسی می‌توان از اصطلاح by the sweat of one's brow استفاده کرد.

مثال برای با عرق جبین به انگلیسی

  • He earned his money by the sweat of his brow.
  • پولش را با عرق جبین به دست آورده است.