برای بیان مفهوم دست کسی را رو کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح call Sb's bluff استفاده کرد.

مثال برای دست کسی را رو کردن به انگلیسی

  • He always said he would quit, so we finally called his bluff.