قوانین مربوط به زمان استفاده از Can و Could بسیار ساده است. هر دو این ها یعنی هم Can و هم Could از Modal Verb ها هستند که برای بیان توانایی انجام یا امکان وقوع امری استفاده میشوند. از این دو Modal Verb میتوان برای درخواست اجازه نیز استفاده کرد.

تفاوت Can و Could را میتوان از دو جنبه "زمان وقوع" و "احتمال وقوع" بررسی کرد.

تفاوت Can و Could از نظر زمان وقوع

از نظر زمان وقوع برای زمان حال از Can استفاده میشود.

  • I can book that appointment for you right now if you’d like.

و برای زمان گذشته از ساختار Could + Have + Past Participle استفاده میشود.

  • He could have passed the test if he had studied more.

تفاوت Can و Could از نظر احتمال وقوع

همچنین می توان از هر دو فعل برای بیان احتمال وقوع اتفاقی در زمان آینده استفاده کرد( اینجا جایی است که بیشتر موجب ابهام میشود). Can برای توصیف سناریوهایی استفاده می شود که احتمال وقوع آنها بیشتر از عدم وقوع است، در حالی که Could برای سناریوهایی استفاده می شود که احتمال کمتری برای وقوع دارند.

  • You can get an upset stomach from eating too many habaneros.
  • I really think Steve could win this season of the Great British Baking Show.

به جملات بالا دقت کنید، هر دوی این جملات به احتمال رخ دادن امری در آینده مربوط هستند. نکته مهم در این میان میزان این احتمال است. در جمله اول که از فعل Can استفاده شده است احتمال رخ دادن اتفاق زیادتر است تا جمله دوم که از فعل Could استفاده شده است.

تفاوت Can و Could در طرح پرسش ها 

یک تفاوت دیگر بین Can و Could در موقع طرح پرسش ها مطرح میشود. البته این تفاوت بیشتر محاوره ای است تا مفهومی گرامی. برای پرسش های دوستانه معمولا از Can و برای پرسش های رسمی تر از Could استفاده میشود. به مثال ها توجه کنید:

  • Can we get ice cream after tacos?

  • Could you reach the box on the top shelf for me, please?