برای بیان عبارت به احتمال زیاد در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح chances are استفاده کرد.

مثال برای به احتمال زیاد به انگلیسی

  • Chances are (that) they'll be late anyway.
  • به احتمال زیاد در هر صورت دیر خواهند کرد.
  • Chances are she has already heard the news.
  • به احتمال زیاد خبر را شنیده است.