برای بیان مفهوم چندر غاز به انگلیسی می‌توان از اصطلاح chicken feed استفاده کرد.

مثال برای چندر غاز به انگلیسی

  • I'm sick of working for chicken feed—I want a job where I can bring home some real dough.