برای بیان مفهوم غصه نخور به انگلیسی می‌توان از اصطلاح Chin up استفاده کرد.

مثال برای غصه نخور به انگلیسی

  • Chin up! It'll soon be the weekend.