هرچند که خیلی دوستانه نیست ولی اگر لازم شد به کسی به انگلیسی بگید کوفتت بشه می‌تونید از عبارت choke on it استفاده کنید. به مثال توجه کنید:

  • A: Guess what! I got a pay rise yesterday.
  • B: Choke on it!
  • الف: حدس بزن چی شده! دیروز حقوقم زیاد شد!
  • ب: کوفتت بشه!