برای بیان مفهوم سر به راه شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح انگلیسی clean up one's act استفاده کرد.

مثال برای سر به راه شدن به انگلیسی

  • You're going to have to clean up your act if you're serious about keeping your job.