ما در زبان انگلیسی و به ویژه در Speaking از Cleft Sentence استفاده میکنیم تا چیزی را که قبلا مطرح شده (یعنی Old Information) را به چیزی که برای شنونده جدید است (یعنی New Information) متصل کنیم. در Cleft Sentence یک پیام (یعنی One Message) به دو بخش تقسیم میشود. این تقسیم کردن به ما اجازه میدهد تا بر بخشی از پیام که جدیدتر است (یا همان New Information) تمرکز کنیم.

It-Clause Sentence

نوع It-Cleft در واقع پرکاربردترین نوع از Cleft Sentence است. در این نوع از جملات اطلاعات که بعد از It می‌آید برای شنونده جدید است و مورد تاکید قرار گرفته است (به عبارت دیگر New Information بعد از It قرار می‌گیرد). در این جملات اطلاعات قدیمی که برای شنونده شناخته شده است (همان Old Information) در Clause دوم مطرح می‌شود. به مثال زیر دقت کنید:

 • A: Sharon’s car got broken into yesterday, did it?
 • B: No. It was Nina’s car that got broken into!

در مثال بالا در پاسخی که فرد B ارائه کرده است ما شاهد وجود یک Cleft Sentence هستیم. در این جمله گوینده می‌خواهد توجه شنونده را به اطلاعات جدید که It was Nina’s car است جلب کند. اطلاعات بخش دوم یعنی got broken into از قبل برای مخاطب آشنا بوده است.

به یک مثال دیگر دقت کنید:

 • A: You’ve met my mother, haven’t you?
 • B: No, it was your sister (that) I met!
در این مثال هم فرد B می‌خواهد تمرکز و توجه را به بخشی از اطلاعات که جدید است منتقل کند. برای همین منظور این اطلاعات را در قالب یک Clause در ابتدای جمله قرار می‌دهد.
نکته جالب این است که شما می‌توانید it-clause را که در Cleft Sentence خود دارید به شکل پرسشی هم استفاده کنید.
به این نمونه ها توجه کنید:

 

 • Is it August that you are going on holiday? 
 • Was it Tom who opened the box?
 • Was it the girls who screamed last night?

به خاطر داشته باشید اگر Subject ما در جمله انسان باشد (personal subject) میتوانیم از who نیز به جای that استفاده کنیم. در شرایط غیر رسمی و مواقعی که who در جمله object of verb باشد معمولا حذف می‌شود و بیان نمی‌شود.

به این نمونه‌ها توجه کنید:

 • It was my husband who (or that) you spoke to on the phone.
 • It was my husband you spoke to on the phone.

اگر تمرکز بر روی یک Plural Subject باشد از Plural Verb استفاده میکنیم ولی It + Be همچنان Singular باقی می‌ماند. به این نمونه توجه کنید:

 • It is the parents who were protesting most.

 بدیهی است که it-clause می‌تواند منفی هم باشد. به این نمونه توجه کنید:

 • It wasn’t Tom who made the mistake.

Wh-cleft Sentences

در جمله های Wh-Cleft معمولا اطلاعات قدیمی و شناخته شده در Wh-Clause قرار میگیرد و اطلاعات جدید در Clause بعدی معرفی میشود. در بسیار از موارد از What برای Wh-Cleft  استفاده میشود ولی استفاده از Why و Where و How و یا سایر Wh-word ها نیز ممکن است. به نمونه های زیر دقت کنید:

A: I don’t know what to cook for them? I don’t know what they like.
B: What they like is smoked salmon.

A: This remote control isn’t working.
B: What we need to do is get new batteries for it.