برای بیان مفهوم نوشدارو بعد از مرگ سهراب به انگلیسی می‌توان از اصطلاح close / shut the stable door after the horse has bolted استفاده کرد.

مثال برای نوشدارو بعد مرگ سهراب به انگلیسی

  • It is good to see the management taking positive action, even though it might look like closing the stable door after the horse has bolted.
  • خوب هست که مدیریت اقدامات مثبتی را انجام داده، هرچند که ممکن هست مثل نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشد.