برای بیان مفهوم دهن کجی کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح cock a snook at استفاده کرد.

مثال برای دهن کجی کردن به انگلیسی

  • The title was a deliberate attempt to cock a snook at the establishment.