برای بیان مفهوم از عرش به فرش آمدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح come/go down in the world استفاده کرد.

مثال برای از عرش به فرش آمدن به انگلیسی

  • Fancy her taking a job like that - she's certainly come down in the world!