برای بیان عبارت به سن قانونی رسیدن در زبان انگلیسی می توان از اصطلاح come of age استفاده کرد.

مثال برای به سن قانونی رسیدن به انگلیسی

  • We have to wait until Sara comes of age.
  • باید صبر کنیم تا سارا به سن قانونی برسد.