برای بیان مفهوم پرخاش کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح come on strong استفاده کرد.

مثال برای پرخاش کردن به انگلیسی

  • She came on so strong that she frightened him off.