برای بیان مفهوم زهره ترک شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح come out in a cold sweat استفاده کرد.

مثال برای زهره ترک شدن به انگلیسی

  • It was a terrifying experience, a nightmare. I still come out in a cold sweat thinking about it.