برای بیان مفهوم و عبارت به ثمر نشستن در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح come to fruition استفاده کرد.

مثال برای به ثمر نشستن به انگلیسی

  • These plans take time to come to fruition.
  • به ثمر نشستن این برنامه ها نیازمند زمان است.