برای بیان مفهوم از هم پاشیدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح come unglued استفاده کرد.

مثال برای از هم پاشیدن به انگلیسی

  • When his parents got divorced, his whole world came unglued.