برای بیان مفهوم قیاس مع الفارق به انگلیسی می‌توان از اصطلاح comparing apples to oranges استفاده کرد.

مثال برای قیاس مع الفارق به انگلیسی

  • Stop comparing apples to oranges—those two companies you're talking about are completely different.
  • قیاس مع الفارق نکنید، این دو شرکتی که در مورد آنها صحبت می کنید کاملاً متفاوت هستند.
  • To compare large trucks with compact cars is to compare apples with oranges.
  • مقایسه کامیون های بزرگ با ماشین های جمع و جور، قیاس مع الفارق است.