برای بیان مفهوم خیلی گران به انگلیسی می‌توان از اصطلاح cost someone a pretty penny استفاده کرد.

مثال برای خیلی گران به انگلیسی

  • That coat must have cost you a pretty penny!