برای بیان مفهوم گران تمام شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح cost (someone) dearly/dear استفاده کرد.

مثال برای گران تمام شدن به انگلیسی

  • Changing your mind now could cost you dearly.
  • تغییر نظر دادن در این لحظه میتواند برایت گران تمام شود.
  • Buying that second-hand car without having it checked by a mechanic first cost us dear.
  • خریدن ماشین دست دوم بدون بررسی آن توسط مکانیک برایمان گران تمام شد.