go dutch

go dutch یعنی دنگی حساب کردن.

به مثال توجه کنید:

  • Let's go Dutch. It costs US 15 and there are three of us. So, that's US 5 each.

it's all Greek to me

it's all Greek to me  یعنی چیزی که فهمیدن آن سخت باشد.

به مثال توجه کنید:

  • I am reading that new book on physics, but it's all Greek to me. I can't understand a word!

could talk for England

could talk for England  یعنی آدم پر حرف.

به مثال توجه کنید:

  • I don't get to say much when I'm with John. He could talk for England. He doesn't stop chatting.

به یاد داشته باشیم که حروف E و G در Greek و England با به شکل بزرگ یا Capital نوشته شوند.


استفاده مناسب از اصطلاحات در هنگام مکالمه انگلیسی می‌تواند روند مکالمه را سریع و طبیعی‌تر کند. بنابراین به زبان‌آموزان توصیه می‌شود در زمان اسپیکینگ در صورت نیاز از اصطلاح مناسب برای بیان معانی مورد نظر خود بهره جویند. پردیس تام مجموعه از اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی را بر اساس معادل‌های فارسی آن در اختیار زبان آموزان قرار داده است..