برای بیان مفهوم دست و بال کسی را بستن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح cramp sb's style استفاده کرد.

مثال برای دست و بال کسی را بستن به انگلیسی

  • It really cramps my style when he hovers around me while I'm making dinner.