برای بیان مفهوم بچه ننه به انگلیسی می‌توان از اصطلاح cry baby استفاده کرد.

مثال برای بچه ننه به انگلیسی

  • Don't be such a cry-baby, it's only a scratch.
  • اینقدر بچه ننه نباش این فقط یک خراش هست.