برای بیان مفهوم برو سر اصل مطلب به انگلیسی می‌توان از اصطلاح cut to the chase استفاده کرد.

مثال برای برو سر اصل مطلب به انگلیسی

  • Cut to the chase, what is it you want us to do?

برو سر اصل مطلب، میخواهی ما چیکار کنیم؟