برای بیان مفهوم فس فس کردن در زبان انگلیسی از عبارت dilly-dally استفاده میشود.

به مثال توجه کنید:

  • Don't dilly-dally, just get your bags and let's go!
  • فس فس نکن، کیف ها رو بردار و راه بیوفتیم.