برای بیان مفهوم از مایه خوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح dip into one's savings استفاده کرد.

مثال برای از مایه خوردن به انگلیسی

  • I had to dip into my savings to pay for the repairs.