برای بیان مفهوم حساب کتاب کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح do one's sums استفاده کرد.

مثال برای حساب کتاب کردن به انگلیسی

  • Do your sums first before you decide how much to spend.