برای بیان مفهوم هر غلطی کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح do one's worst استفاده کرد.

مثال برای هر غلطی کردن

  • I'm not frightened of him - let him do his worst.